מועצת עיר נקיה: חבר מועצת העיר יקי ודמני יזם הקמת פורום חברי מועצת עיר, שבו יהיו חברים רק חברי המועצה ברעננה, אשר יפעל להנהיג במועצת העיר מינהל תקין ושקיפות ומטרתו להגביר את אמון הציבור בנבחריו ולהניג שלטון איכותי ברעננה.
יקי ודמני , מועצת העיר רעננהיקי ודמני , מועצת העיר רעננה
יקי ודמני , מועצת העיר רעננה
(צילומים: מסך, יח"צ)
בפניה של ודמני לכלל חברי מועצת העיר הוא צירף אמנה (שתובא במלואה בהמשך) וביקש מחברי המועצה להצטרף לפורום: "לאור ההתרחשויות שהיו במועצת העיר לאחרונה ולמלחמות פוליטיות שנגסו בכל חלקה טובה פשוט הגיע הזמן להגיד: די", כתב ודמני, והוסיף, "די לעמימות, די לחוסר השקיפות, די לניגודי עניינים וודי למאבקים יצריים שהורסים את העיר שלנו. על רקע האמור לעיל, בחרתי להקים פורום של חברי מועצה למען איכות השלטון ברעננה עם אמנת יסוד.
"הפורום הוא א- פוליטי ופונה לכל אחד ואחת מכן ללא קשר לקואליציה או לאופוזיציה והוא בהלימה מלאה לקוד האתי של נבחרי הציבור של העיר רעננה ( שלא נחתם). ייחודה של האמנה שהיא אופרטיבית (בניגוד לקוד) וכל מי שחותם עליה מתחייב למעשה לפעול לפי עקרונותיה. אשמח ש/תצרפו את חתימתכם ממנה נגזרת התחייבותכם".
עם פרסום דבר הקמת הפורום הביעו כבר שבעה חברי מועצה את הסכמתם: יקי ודמני, אנה פוזמנטיר, ארבעת חברי מר"צ בראשות רונית וינטראוב ועו"ד אלי אלוש. יתר חברי המועצה טרם השיבו.
גורמים עימם שוחחנו מסרו כי "הקמת הפורום אינה הצהרתית בלבד. מדובר למעשה בגוף וולנטרי, שיקבל את תוקפו מחתימת חברי המועצה שיביעו את הסכמתם לחבור אליו, ויחייב את החתומים על האמנת היסוד שלו לנהוג כפי שאמור לנהוג נבחר ציבור".
יקי ודמנייקי ודמני
יקי ודמני
(צילום: מיה קפל)
יהיו לו שיניים?
"השיניים שלו הם 'אור השמש המחטא' והציבור, שמה לעשות הם אלו שבחרו בחברי המועצה. אומנם זה דבר טרוויאלי שחברי מועצה אמורים לנהוג לפי אמנת יסוד אשר אמיורה להיות טבועה בהם, אבל ברעננה נחשפנו לאחרוניה לליקוים ופגמים רבים, שלא חוסר אמירת אמת, ניגוד עניינים, חוסר שקיפות, כלנתריזם ועוד".
נניח וחבר מועצה לא דיווח אמת, מה יעשה הפורום?
"הוא יקיים לו שימוע כמו בקונגרס בארצות הברית, שיהיה חשוף לציבור, והוא ייצטרך לתת דין וחשבון לציבור שבחר בו, זו דוגמה אחת".
זו לא סגירת חשבון עם ראש העירייה, או עקיפת סמכות?
"ראש העיריה הוא נבחר הציבור מספר אחת והוא אמור להיות חשוף וגלוי לכל, יהיה תמוה מאוד אם הוא לא יברך על הקמת הפורום ויהיה בין הראשונים לחתום על אמנת היסוד שלו, שהיא אבן יסוד בכל מינהל דמוקרטי תקין".
אמנת הפורום
"הפורום לאיכות השלטון ברעננה הינו קבוצה של חברי מועצת העיר, עצמאית, א- מפלגתית מהקואליציה והאופוזיציה ששמה לה מטרה לפעול כדי להבטיח מהלכי שלטון תקינים ואיכותיים בניהול העיר, שמירה על טוהר מידות ושלטון החוק לטובת העיר רעננה, תושביה, האינטרס הציבורי והדמוקרטי.
"חברי הפורום יפעלו בהתמדה כדי לקדם את השקיפות המוחלטת בתהליכי קבלת ההחלטות בעירייה ולניהול תקין של כספי הציבור על מנת שניהול העיר רעננה ייעשה באיכות הניהולית המתבקשת ועל פי חוק.
"פעילות הפורום תתפרס על כל תחום שמחייב הרמת מסך ושקיפות בקבלת ההחלטות מקצועית בין השאר במכרזים, מינויים, פיטורין , ניגוד עניינים, אירועים וכיו"ב וזאת בין היתר בהלימה מלאה לקוד האתי של נבחרי הציבור ברעננה.

רונית וינטראוברונית וינטראוב
רונית וינטראוב
(צילום: תומר נויברג)
"חברי הפורום יהיו רק חברים מכהנים במועצת העיר מכל גווני הקשת הפוליטית, הדתית, החילונית והתרבותית.
"החברות בפורום הינה אישית ואינה סותרת את ההשתייכות הסיעתית ,כאשר בכל נושא שאינו שייך לאופן ניהול העיר ולשקיפות המתבקשת יפעלו חברי הפורום לפי שיקולם דעתם.
"הפורום יהווה כתובת לכל תושב שימצא לנכון להתריע על מהלך לא תקין כביכול שנעשה על ידי העירייה, שעומד בסתירה לדרישות החוק, האתיקה הציבורית, השקיפות, או כזה שנפל בו פגם שיכול להטעות את הציבור.
"המהלכים שיובילו חברי הפורום יקבלו ללא יוצא מן הכלל פרסום פומבי.
____
"אנו הח"מ מאשרים בחתימתנו על הצטרפותנו לפורום חברי מועצת העיר למען איכות השלטון ברעננה ועל אימוץ אמנת היסוד על רעיונותיה, כוונותיה, תכניה ודרכי פעילותה ולפעול כמיטב יכולותינו על מנת שעירית רעננה, על כל פעילויותיה, תפעל אך ורק על פי חוק ובשקיפות טוטאלית לתושבי העיר ולרשויות המפקחות".
"אנו מתחייבים לפעול במסגרת חברותינו בוועד ביושר, ללא משוא פנים שרק טובת העיר ,תושביה ואיכות ניהול העיר ינחו את כל פעילותינו ובמקרה של ניגוד עניינים בנושא מסוים ישיר ו/או עקיף אישי/משפחתי/עסקי להצהיר מידית על האפשרות לניגוד עניינים ולא להיות מעורבים באותו נושא".
מעיריית רעננה נמסר: "בשנת 2014 עמדה חברת מועצת העיר ד"ר אדית דיאמנט בראש ועדת האתיקה, אשר גיבשה את הקוד האתי עבור מועצת העיר רעננה. הקוד האתי, עליו עברו כל חברי מועצת העיר ללא יוצא מן הכלל, אושר ונחתם בקדנציה הקודמת. זהו הקוד המחייב את כל חברי המועצה. במידה ונדרש רענון, נשמח לשלוח אותו שוב לכל חברי המועצה".